12 BANKA HAKKINDA REKABET KURUMU KARARI VE KARTEL TAZMİNATI

Rekabet Kurumu’nun 08.03.2013 tarih ve 13- 13/198-100 sayılı kararı ile 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla “kartel oluşturduğu” tespit edilmiştir. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/137 Esas 2014/139 Karar sayılı ve 05.12.2014 tarihli kararı, Rekabet Kurumu kararını hukuka uygun bularak, bankalarca açılan iptal davalarını reddetmiştir. İlgili karar Danıştay 13. Daire Başkanlığının 2015/2974 esas 2015/4612 Karar sayılı ilamı ile temyiz taleplerini reddetmiştir. Daha sonra ilgili kararla ilgili karar düzeltmeye başvurulmuş olup; dosya henüz kesinleşmemiştir. Birçok mahkeme kartel tazminatı talepli davalarında Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bekletici mesele yapmıştır. Karar düzeltme aşaması henüz tamamlanmadığı için de mahkemeler karar vermekten imtina etmektedir. Ancak İstanbul 12. Tüketici Mahkemesince bu konuda tüketici lehine verilmiş bir karar bulunmaktadır.

Devamı

“İstifa Etmezsen Kötü Referans Oluruz”

İşyerinde kimi durumlarda, işveren tarafından işçiyi istifaya zorlamak için, “istifa etmezsen kötü referans oluruz, iyi referans vermeyiz” şeklinde baskı ve telkinlerde bulunulduğu görülmektedir.

Baskı ve telkin ile istifa etmek durumunda kalan işçinin kendisine yapılan bu telkinleri kanıtlaması halinde istifanın geçersiz olduğu sonucu ortaya çıkabilmekte, işçi lehine yasal koşulları var ise kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilebilmektedir.

Konu hakkında Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.03.2015 tarihli kararı şu şekildedir:

“Yerel mahkemece, irade fesadı iddiasının ispatlanamadığına hükmedilmişse de, ifadelerine başvurulan davacı tanığıyla birlikte, davalı tanıklarından …’nın da “…işyerinde istifa edildiğinde haklarının ödeneceği yönünde benimde duyumum olmuştur, istifa et haklarını vereceğiz şeklinde bazı duyumlarım oldu, ancak bizzat kime söylendiği yönünde bir bilgim yoktur, içerde konuşulanlardan dolayı biliyorum, işyerinde ayrıca istifa etmezsen sonraki çalışılacak yerlerde kötü referans olunacağı veya iyi referans verilmeyeceği yönünde telkinler de vardı, …”şeklindeki beyanlarıyla, davacının istifa dilekçesini baskı altında imzaladığını teyit etmiş durumdadır. 
O halde, mahkemece, davacının istifa dilekçesini iradesi fesada uğratılmak suretiyle imzaladığı ve istifanın geçersiz hale geldiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı ve yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır.”

Şu halde yukarıda anılan Yargıtay kararından da görüleceği üzere, istifa etmezsen sonraki çalışılacak yerlerde kötü referans olunacağı veya iyi referans verilmeyeceği yönünde telkinler istifayı geçersiz kılacak olup, işçi lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilecektir.