ÖNLEYİCİ HUKUKİ DANIŞMANLIK VE ÖNEMİ

Teknolojideki hızlı gelişmeler, sosyal hayatta yaşadığımız değişiklikler, modern çağın getirileri ile birlikte ekonomide meydana gelen farklılıklar hepimizin hayatına sirayet etmektedir.Bu nedenledir ki ticari ilişkilerimizde, ekonomik faaliyetlerimizde ve iş hayatıyla ilgili adımlarımızda her daim bir uyuşmazlıkla karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusudur.

Hukuk, toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Şüphesiz ki yaşanılan sorunların hukuki yollarla çözümlenmesi mümkündür. Ancak gerek içerisinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçları gerekse tarafların artık hızlı çözüm üretmeye odaklanması uyuşmazlıklarda alternatif çözümleri beraberinde getirmektedir. Fakat bunun da ötesinde asıl hedeflenenin, uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde önlemler almak ve ileride meydana gelebilecek sorunları engellemek olması gerekmektedir. İşte önleyici hukuki danışmanlık burada devreye girmektedir. Ne yazık ki birçok gerçek ve tüzel kişi önleyici hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanmamakta bu sebeple de uyuşmazlıkların Mahkemeler nezdinde çözümü yoluna gidilmektedir. Bu ise hem ek masraflar doğurmakta hem öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması ile yapılan planlamaların sekteye uğramasına sebebiyet vermekte hem de çözümün uzun bir zamana yayılmasına yol açmaktadır.

Ticari şirketlerin faaliyetleri bakımından bir değerlendirme yapacak olursak, şirketlerin kuruluş aşamasından tutun sözleşmesel süreçlerine kadar her türlü işlemlerinin hukuki bir denetimden geçmesi son derece önemlidir. Şirketin kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği faaliyetler açısından şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, iş ilişkisi kurulan diğer kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmelerin denetlenerek aleyhe herhangi bir hükmü ihtiva etmeyen sözleşmelerin akdedilmesi buna örnek olarak verilebilecek durumlardan sadece birkaçıdır.

Yine işçi-işveren ilişkileri bakımından birçok işverenin iş davaları ile karşı karşıya kaldığı herkesçe bilinmektedir. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, fesih süreçlerinin hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmesi son derece mühim olup taraflar bakımından maksimum korumayı sağlamak ancak sistemli bir hukuki denetim ile mümkündür. Bu bakımdan hem şahısların hem de kurumların/şirketlerin atacakları adımlarda süreçleri doğru yönetmek ve ileride bir hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kalmamak adına en başından hukuki destek alması ve böylece önleyici tedbirlerle geleceğe yönelik bir koruma sağlaması büyük önem arz etmektedir. Özetle bir uyuşmazlığa ilişkin Mahkemeden tarafınıza gönderilen tebligatı alarak bir hukuk hizmeti almaktansa, bu sorunun ortaya çıkmasını engellemek en başından bir hukuki danışmanlık alarak potansiyel sorunları öngörmek ve buna göre hareket etmek çok daha doğru bir adım olacaktır. Sistemli Hukuk Bürosu olarak nihai hedefimiz müvekkillerimizin, uzun ve maliyetli yargılama süreçleri ile karşı karşıya kalmalarına engel olmak; bunun yerine doğru yönlendirmeler ve düzenlemeler ile ileride meydana gelme ihtimali olan sorunları en başından ortadan kaldırmaktır.

 Av. Melda Merve TEKCAN