696 SAYILI KHK İLE TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİŞİ

24.12.2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir süredir gündemde olan taşeron işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına geçişleriyle ilgili düzenleme yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre aşağıda detaylı listesini görebileceğiniz kamu idaresi ve devlet üniversitelerine 4 Aralık 2017 tarihinde taşeron işçisi olarak çalışan kişilere kamu işçisi olma imkânı tanındı; başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlayacak.

4 Aralık 2017’de listedeki kamu idarelerindeki taşeron şirketlerde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmiş sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar ve bu tarihte askerlik görevini yerine getirenlerin de bu düzenlemeden yararlanma imkânı bulunuyor.

Düzenleme kapsamında kamu işçisi olmak için bir takım şartlara haiz olma koşulu söz konusu:

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
  3. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  6. Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak.

Yukarıda sayılı olanlar şartları taşıyan kişilerin bunlara ek olarak daha evvel kadroya geçirilmek için dava açmış veya icra takibi başlatmış ise bu dava veya takipten feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak zorunda. Aynı şekilde taşeron olarak hizmet veren işverenlerine karşı iş sözleşmesinden kaynaklı olarak hak ve alacak talebinde bulunmayacağına dair sulh sözleşmesi de imzalaması da gerekiyor.

Kadroya geçiş için gerekli şartları taşıyanların taşeronu olarak çalıştığı idareye başvuru yaparak gerekli şartları sağladıklarına dair belgelerin 12 Ocak 2018 tarihine kadar sunulması ile evrakların incelenmesi ile kadroya geçiş süreci başlamış olacak. Doğum izninde veya askerde olması nedeniyle fiili çalışmasına ara vermiş olan ancak kadro hakkı tanınan kişiler bakımından ise doğum izni biten kişi için doğum izni bittikten, askere giden kişi için terhis olduktan sonra 10 gün içinde başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Kadroya geçiş için başvurulan kurum, başvuru şartlarının sağlanmasının ardından yazılı/sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak ve sınav tipine kurum tarafından karar verilecektir.

Kadroya Geçiş İmkânı Tanınan Kurumlar:

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Başbakanlık
4) Anayasa Mahkemesi
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
8) Sayıştay
9) Adalet Bakanlığı
10) Millî Savunma Bakanlığı
11) İçişleri Bakanlığı
12) Dışişleri Bakanlığı
13) Maliye Bakanlığı
14) Millî Eğitim Bakanlığı
15) Sağlık Bakanlığı
16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
17) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
18) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
19) Kültür ve Turizm Bakanlığı
20) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
21) Avrupa Birliği Bakanlığı
22) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
24) Ekonomi Bakanlığı
25) Gençlik ve Spor Bakanlığı
26) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
27) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
28) Kalkınma Bakanlığı
29) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
30) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
31)Jandarma Genel Komutanlığı
32) Sahil Güvenlik Komutanlığı
33) Emniyet Genel Müdürlüğü
34) Diyanet İşleri Başkanlığı
35) Hazine Müsteşarlığı
36) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
37) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
38) Devlet Personel Başkanlığı
39) Türkiye İstatistik Kurumu
40) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
41) Gelir İdaresi Başkanlığı
42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
43) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
45) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
46) Yükseköğretim Kurulu
47) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
48) Devlet Üniversiteleri,
49) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
50) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
51) Atatürk Araştırma Merkezi
52) Atatürk Kültür Merkezi
53) Türk Dil Kurumu
54) Türk Tarih Kurumu
55) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
56) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
57) Türkiye Bilimler Akademisi
58) Türkiye Adalet Akademisi
59) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
60) Karayolları Genel Müdürlüğü
61) Spor Genel Müdürlüğü
62) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
63) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
64) Orman Genel Müdürlüğü
65) Vakıflar Genel Müdürlüğü
66) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
67) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
68) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
69) Türk Akreditasyon Kurumu
70) Türk Standartları Enstitüsü
71) Türk Patent ve Marka Kurumu
72) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
73) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
74) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
75) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
76) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
77) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
78) Kamu Denetçiliği Kurumu
79) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
80) Meslekî Yeterlilik Kurumu
81) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
82) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
83) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
84) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
85) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
86) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
87) Türkiye Su Enstitüsü
88) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
89) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
90) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
91) Helal Akreditasyon Kurumu
92) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
93) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
94) Sermaye Piyasası Kurulu
95) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
96) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
97) Kamu İhale Kurumu
98) Rekabet Kurumu
99) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
100) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
101) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
102) Sosyal Güvenlik Kurumu
103) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
104) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
105) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
106) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
107) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
108) Kalkınma Ajansları 109) Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları
110) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
111) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
112) Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
113) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
114) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
115) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklar

Av. Melda Merve TEKCAN